1. Tilbudsgrundlag.

For tilbud gælder "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirk­somhed" af 10. december 1992 (AB92) med nedennævnte tilføjelser og fravigelser. Ved anvendelse af AB92 skal "entreprenøren" forstås som udlejer og lejer forstås som "bygher­ren". Endvidere gælder Danske Entreprenørers standardforbehold af november 1995.

Det forudsættes, at lejer stiller velfærdsforanstaltninger til rådighed for udlejers ansatte i hen­hold til Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 1017 af 17. december 1997 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder.

Såfremt den i tilbudet angivne leveringstid for arbejde og materiel ikke kan overholdes på grund af dokumenteret indgang af andre ordrer indkommet inden modtagelse af accept, optages der forhandling om ændret leveringstid. Fører denne forhandling ikke til et resultat, forbeholder udlejer sig helt eller delvis at træde tilbage fra sit tilbud.

Leverede tegninger og beskrivelser tilhører AROS STILLADSER APS og må ikke gøres tilgængelige for tredje­mand.

 

2. Brug og opstilling.

Materiellet leveres i fejlfri og brugbar stand. Eventuelle reklamationer vedrørende mængde og/ eller stand skal være AROS STILLADSER APS i hænde senest 4 dage efter modtagelsen/ eller færdig­montagen af stilladset.

Stilladset er kun beregnet til brug for de formål, der er anført i tilbudet.

Stilladser, der opstilles af udlejer, må først tages i brug, når stilladset af udlejer er meldt klar til brug.

Det er ikke tilladt lejer af stilladset at fremleje eller udlåne stilladset til tredjemand uden ud­lejers tilladelse.

Det er ikke tilladt lejer at ændre eller ombygge et af udlejer opsat stilladser, herunder fjerne eller flytte fastgørelser, konsoller mv., uden udlejers tilladelse.

Såfremt misbrug af stilladset konstateres, er udlejer berettiget uden varsel at opsige leje­målet og nedtage stilladset for lejers regning.

Med hensyn til tilladelige maksimale belastninger henvises til gældende love og regler.

Det forudsættes, at arealet, hvor stilladset skal anvendes, ligesom tilkørselsvejen er ryddet, planeret og tilstrækkeligt bæredygtig, jf. nedenfor pkt. 4, afsnit 2.

 

3. Lejeperiode samt sted for modtagelse og aflevering af det lejede.

Lejen beregnes pr. kalenderdag, der er ingen lejestop uanset vejrliget, ferier, strejke og flyttedage. Minimumsleje 14 dage.

Betaling sker lb. mdr. + 15 dage fra fakturadato. Ved betaling efter forfaldsdato tilskrives rente 1 % pr. påbegyndt måned.

 

a) Stillads, der udlejes uden montering:

Udlejningsperioden regnes fra og med den dag stilladset forlader udlejers plads og løber til og med den dag, stilladset igen modtages på udlejers plads i                   rengjort og ubeskadiget stand. Levering AB lager.

 

b) Stillads, der monteres og demonteres af udlejer:

Udlejningen begynder og slutter på monteringsstedet, dog først når stilladset er ryddet og rengjort. Montage vil blive faktureret med 70 % af den samlede   montage/demontage pris. Såfremt misbrug af stilladset konstateres, er udlejer berettiget i henhold til pkt. 4 uden varsel at opsige lejemålet og nedtage                stilladset for lejers regning. Specielt gøres opmærksom på kemiske væskers påvirkning af stilladsmaterialet. Udlejningsperioden regnes fra og med den                dag, det lejede stillads stilles lejeren til disposition i arbejdsklar stand og ophører når det med 2 arbejdsdages varsel er afmeldt til retur til udlejers konto. Ved   intern flytning af stillads på byggeplads standser lejen af stilladset ikke.

 

Ved krav fra lejer i tilfælde af udlejers ansvarspådragende forsinkelse - jf. AB92, § 25, stk. 1

- betaler udlejer en dagbod på 1 promille pr. arbejdsdag af kontraktsummen ekskl.. moms. Ved aftaler om dagleje er beregningsgrundlaget den samlede leje ekskl. moms. for den ved tilbudet forudsatte lejeperiode. Kan bod ikke fastlægges efter ovenstående retnings­linier, betaler udlejer erstatning efter dansk rets almindelige regler, dog maksimalt et beløb svarende til leje for den tid forsinkelsen varer.

 

4. Risiko, ansvar og eftersyn.

I lejeperioden bærer lejer over for udlejer fuldt og helt risikoen og ansvaret for skader på det lejede materiel, ligesom lejer hæfter for bortkommen materiel. Indtræffer der forhold, som lejer efter ovenstående hæfter for, betales der leje af materiellet - med fradrag for udlejers eventuelle sparede udgifter - indtil erstatning herfor er ydet til udlejer.

Lejer bærer endvidere risikoen for skade på tilkørselsvej, overfladebelægninger, underjordi­ske installationer og lignende, som skyldes, at forudsætningerne nævnt ovenfor i pkt. 2, sid­ste afsnit, ikke har været opfyldt. Ved opstilling af stillads på tag, er evt. skader for lejers regning.

Lejer er i lejeperioden pligtig at foretage sikkerhedsmæssigt eftersyn af stilladset, herunder

f. eks. at føre tilsyn med, at fastgørelser, konsoller, plast (stropper) mv. ikke løsnes eller

fjernes. Vedrørende forsinkelser henvises nedenfor pkt. 6.

Alle udbedringer af skader forvoldt på plast- eller net-inddækninger, overdækninger efter vindstød over 18 m. i sek. forudsættes betalt pr. regning.

Vores overdækninger er dimensioneret til at kunne klare en snelast på 25 kg. pr. m2. Ved risiko for større snelast, forbeholder AROS STILLADSER APS sig retten til at foretage snerydning på kundens regning.

 

5. Forsikringsforhold.

For at sikre den forsikringsmæssige dækning for skade på det lejede, bortset fra rullestillad­ser, er der af udlejer tegnet en All-Risk forsikring med en selvrisiko på kr. 20.000.-. Ved faktu­rering vil der blive påført et beløb til dækning af udgifterne ved denne forsikring som udgør

5 % af det fakturerede, samt et miljøgebyr på 1 %. Lejer kan på forlangende få udleveret en kopi af forsikringsvilkåre­ne. Ifølge forsikringsselskabernes praksis dækkes skader på fast ejendom (ruder, skilte og andet fast tilbehør mv.) primært af ejendommens forsikring og sekundært af udlejers ansvarsforsikring. Uanset udlejer måtte være ansvarlig for en skade sket på fast ejendom, skal skaden derfor altid af skadelidte anmeldes til ejendommens husejerforsikring.

 

6. Forsinkelse.

Udlejer er berettiget til tidsfristforlængelse i henhold til AB92, § 24, samt når:

a) Nedbør, lav temperatur, vind eller andet vejrlig forhindrer eller forsinker arbejdet.

b) Arbejdet standses eller sinkes af offentlige påbud eller påbud fra Arbejdstilsynet, der ikke klart og udtrykkeligt følger lovgivning, myndighedsanvisninger,              reglemen­ter eller tilsvarende alment gældende retningslinier.

 

 7. Sikkerhed.

Udlejer stiller kun sikkerhed, såfremt der særskilt fremsættes skriftligt påkrav herom, og såfremt lejer ligeledes stiller sikkerhed overfor udlejer. Udlejers sikkerhed ophører i så fald 10 arbejdsdage efter lejeperiodens udløb, jf. pkt.3, medmindre lejer forinden skriftligt har

frem­sat krav i anledning af aftaleforholdet. Lejer betaler særskilt de ved sikkerhedsstillelsen for­bundne udgifter, når påkrav om sikkerhed er fremsat efter tilbudsafgivelse. I øvrigt gælder bestemmelserne i Danske Entreprenørers standardforbehold af november 1995.